• Woensdag 25 sept.: Algemene Leden Vergadering

    12 sep 2019
  • Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering op woensdagavond 25 september 2019 in de kantine op Sportpark Dichteren.

    Aanvang: 19.30 uur

     

    1. Opening
    2. Mededelingen
    3. Rondvraag **
    4. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 28 september 2018.

    (deze liggen vanaf 18.30 uur ter inzage klaar in de kantine)

    1. Financiën:
      1. De jaarrekening 2018-2019
      2. Verslag kascommissie
      3. Vaststelling Jaarrekening 2018-2019
      4. Benoemen nieuwe kascommissie

    Deze bestaat thans uit: Jurgen Maatkamp, Gerlof Bril,

    1. Vaststelling verenigingsjaarverslag 2018-2019
    2. Wijziging bestuur:

     

    Aftredend en herkiesbaar                                          >> Jos Tiemessen

    Aftredend en niet-herkiesbaar                                 >> Johan Nieuwenhuis  (Penningmeester)

    Aftredend en niet-herkiesbaar                                 >> Rene Zents                   (Best. Seniorenzaken)

     

    Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kan geschieden door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de secretaris, ondertekend door tenminste 5 seniorenleden van V.V. VIOD, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

     

    1. Begroting 2019-2020
    2. Interne organisatie
    3. Verduurzamen Sportpark Dichteren
    4. Sluiting

    Vriendelijke groet

    Bestuur V.V. VIOD, Doetinchem

    ** Om een ieder, tijdens de ALV, zoveel mogelijk een goed antwoord te kunnen geven, dienen vragen voor de ‘rondvraag’, die niet simpel met ja/nee of een korte uitleg kunnen worden beantwoord, uiterlijk 21 september bij het bestuur bekend zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor deze vragen ook na de vergadering te beantwoorden richting indiener.