• Voorwaarden Ereleden & Leden van verdienste

  vv VIOD bestaat bijna 100 jaar en is een vereniging met circa 950 leden en vele vrijwilligers. In al die jaren is er door heel veel vrijwilligers ontzettend veel werk verzet. Dat kan ook niet anders want een vereniging als VIOD heeft alleen bestaansrecht als leden zich vrijwillig en kosteloos samen willen inzetten.

  Al die vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd. Echter door de jaren heen zijn er altijd mensen geweest die nog een paar stappen extra hebben gezet. VIOD heeft in haar bestaan een beperkt aantal mensen erelid of lid van verdienste gemaakt van de club. Dit zijn vrijwilligers die zich tientallen jaren voor VIOD hebben ingezet.

  Om erelid of lid van verdienste te worden moet je natuurlijk voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn opgesteld in onderstaande procedure. Er is geprobeerd om duidelijke criteria op te stellen waar een Lid van Verdienste c.q. Erelid aan moet voldoen. Een Lid van Verdienste c.q. Erelid kan door het bestuur worden voorgedragen aan de ledenvergadering, maar ook vanuit de leden zelf kan een voordracht aan het bestuur plaatsvinden. Er moet in ieder geval aan de onderstaande criteria voldaan worden.

  Criteria benoeming lid van verdienste of erelid

  In 2022 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming van Lid van Verdienste of Erelid. Leden van Verdienste en Ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor VIOD.

  Leden van verdienste

  Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.

  Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

  Leden van verdienste worden vrijgesteld van contributie en krijgen een prominente plek op de website.

  Een lid van verdienste moet:

  • Lid zijn van vv VIOD
  • Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
  • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
  • Geen bestuurslid zijn

  Ereleden

  Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.

  Ereleden van vv VIOD worden vrijgesteld van contributie en krijgen tevens een prominente plek op de website.

  Een Erelid moet:

  • Reeds een Lid van Verdienste zijn
  • Minimaal 25 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
  • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
  • Geen bestuurslid zijn

  Procedure voordragen ereleden of leden van verdienste

  1. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
  2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
  3. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
  4. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering draagt het bestuur de voorgestelde kandidaten voor. De leden moeten uiteindelijk in de ledenvergadering hun goedkeuring uitspreken over diegene die wordt voorgedragen.
  5. Per jaar kan er maximaal 1 erelid worden voorgedragen en maximaal 3 leden van verdienste. Het bestuur bepaald uiteindelijk of iemand ook daadwerkelijk wordt voorgedragen.