• Supportersvereniging VIOD.

   

  De Supportersvereniging VIOD bestaat al tientallen jaren en is sinds maart 2010 een officiële statutaire vereniging en niet meer weg te denken bij voetbalvereniging Viod.

   

  Het doel van de supportersvereniging is, zoals in de statuten vastgelegd:

   

         "Het ondersteunen (uitvoeren) van initiatieven binnen dan wel ten

            behoeve van voetbalvereniging VIOD (Voortuitgang Is Ons Doel)"

   

  Waarom is het zo belangrijk om lid te worden van de supportersvereniging?

  • Uitgaven te kunnen doen waar de voetbalverenging VIOD niet aan toekomt;
  • Suggesties van de leden zijn een belangrijke graadmeter voor deze uitgaven;
  • De supportersvereniging is er voor alle leden van vv VIOD en niet voor een specifieke (leeftijds)groep;
  • Tonen van betrokkenheid en ondersteuning o.a. door deelname aan activiteiten die worden georganiseerd door de supportersvereniging;
  • Het kunnen bijwonen van een jaarlijkse lunchbijeenkomst voor alle leden van de supportersvereniging;
  • Gratis entree bij de thuiswedstrijden van vv VIOD 1.

   

  Wat doen we nog meer:

  • Jaarlijks wordt een grote Kerstbingo georganiseerd;
  •  Het Snerttoernooi, een toernooi waaraan alle elftallen van VIOD kunnen deelnemen, is altijd een groot succes;
  • Bij de thuiswedstrijden worden lootjes verkocht;

             Van deze activiteiten komen de resultaten ten goede aan de supportersvereniging.

   

  De jaarlijkse bijdrage is € 60,00 bij voorkeur te voldoen via een automatische machtiging per maand van € 5,00.

   

  Enkele grotere projecten gerealiseerd door de supportersvereniging:

  • De aanschaf van tv-schermen in de kantine;
  • De aanschaf van alle meubilair in de kantine;
  • De aanschaf van het meubilair in de bestuurskamer;
  • De bankjes langs de velden;
  • De clubscheidsrechters zijn al eens in het nieuw gestoken door de SV;
  • De aanschaf van de geluidsinstallatie is gerealiseerd door de SV;
  • Jaarlijks worden voor zowel jeugd als senioren een bus ingezet om extra supporters een finale dan wel promotiewedstrijd te kunnen laten bijwonen.

   

  In de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd welke inkomsten er zijn geweest en aan welke projecten geld is uitgegeven.

  Tevens wordt de inbreng verwacht van de leden voor eventuele nieuwe projecten.

  Zo nodig wordt er een infobrief uitgegeven om u over de stand van zaken te informeren.

   

  Wordt lid van de supportersvereniging als je

  vv VIOD een warm hart toedraagt en vul dan

  een aanmeldingsformulier in!!!

   

  Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar en kan worden ingeleverd bij de medewerkers achter de bar of aan John Brands, Johan Nieuwenhuis, Frans van Kessel, Frans Bleumer of Paul Bleumer.

   

  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

  OUD Nieuws van de SV:

  Supportersvereniging VIOD.

  Gaarne willen wij u informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van de supportersvereniging. De afgelopen tijd is er onvoldoende aandacht besteed aan de supportersvereniging. Dit had meerdere redenen en oorzaken. We kunnen hier alleen maar van leren en is een goede les geweest van hoe het niet moet!

  We kijken nu alleen maar vooruit omdat we vv VIOD een warm hart toedragen en de betrokkenheid bij onze club willen vergroten. We moeten weer het positieve gevoel terugkrijgen en er trots op zijn om lid te zijn van de supportersvereniging, op deze wijze steun te betuigen aan de vv VIOD waaraan vele senioren maar ook veel jeugd een enorm plezier aan beleven.

  Hoe gaan wij dit in de praktijk brengen?

  Wie zijn wij?

              Dit zijn op de eerste plaats de leden!!

              Er is een bestuur die een.en.ander coördineert:

              John Brands zal voorzitter blijven tot een opvolger is gevonden.

              Frans  Bleumer zal de administratieve taken uitvoeren.

              Johan Nieuwenhuis/Frans van Kessel doen de contributie-inning.

              Paul Bleumer zal zich o.a. inzetten voor de ledenwerving.

              John van der Kamp organiseert ad hoc activiteiten.

   

  Wat gaan wij doen?

              Zo vaak als nodig sturen we een infobrief naar de leden over de stand van

              zaken. We denken aan minimaal twee keer per jaar. Op de site van VIOD

              onder supportersvereniging staat een memo over onze vereniging.

   

              Eenmaal per jaar een jaarvergadering. We gaan ervan uit dat u dan in grote getale

              aanwezig zult zijn. Zonder inbreng van de leden zijn wij een roerloos schip.

   

              Belangrijk zijn de inkomsten voor de supportersvereniging. Zeker zo belangrijk is

              waaraan het geld wordt besteed. Zonder inbreng van de leden is er geen draagvlak.

             

              Contributie-inning. Dit zal ingaande februari 2019 weer maandelijks € 5,00 via de

              automatische incasso, worden geïnd. Bij leden die de contributie per jaar betalen zal

              dit in juni worden afgeschreven

   

              Ledenwerving. Er zijn helaas wat opzeggingen geweest in de afgelopen periode.

              Wellicht zijn er een aantal uit onvrede geen lid meer. Als we weer een positief imago

              uitstralen (dreigen met opheffing is niet motiverend) willen ze weer lid worden.

              Peggy en Ewald zullen de supportersvereniging bij de vrijwilligers promoten.

              Samen kunnen we ontzettend veel. Laten we de uitdaging aangaan om weer (fors) te

              groeien met ons ledenaantal. Wij vragen hiervoor uw medewerking. Laat dit niet een

              taak zijn voor enkelen die vaak  al veel voor vv VIOD doen.

              Bijgaand doen wij een aanmeldingsformulier om nieuwe leden te werven. Deze

              formulieren kunnen worden ingeleverd bij een van de eerder genoemde personen.

   

              Aanpassing bord leden sv bij de ingang. We zullen dit bord z.s.m. aanpassen.

   

              Het jaarlijkse koud/warm buffet is op 10 maart a.s. Aanvang om 12.00 uur.   

              Hiervoor kunt u zich aanmelden op  supportersvereniging@vioddoetinchem.nl

              of bij een van bovengenoemde personen. Gaarne opgave met/zonder partner.

              Om 14.00 uur is de wedstrijd VIOD ?? Orion.  Aanmelden vóór 3 maart 2019.

              Wij hopen op een grote opkomst.

   

                                                                                                 Infobrief SV  01-2019.