• Privacy Statement van v.v. VIOD Doetinchem

  Privacy Statement vv VIOD Doetinchem
  Datum: mei 2018

  Inleiding
  Voetbalvereniging Vooruitgang Is Ons Doel (vv VIOD) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. 

  Wij willen je hierover in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) graag duidelijk en transparant informeren en proberen hier antwoord te geven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door vv VIOD. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij die gebruiken, beschermen en de rechten die je hebt m.b.t. je persoonsgegevens.

  Dit privacy statement zal van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren altijd de laatste versie op onze website en via onze contactgegevens is dit statement ook op te vragen.

  In onze verwerkersovereenkomst hebben we in meer detail vastgelegd hoe wij als vereniging invulling aan de AVG geven en hoe wij met de persoonsgegevens en de privacy van iedereen die aan onze vereniging verbonden is omgaan en met welke sub-verwerkers wij te maken hebben. Denk aan de KNVB en het gebruik van Sportlink voor onze ledenadministratie. Ook dit document kan via de vereniging ingezien worden.

   

  Vragen?
  Indien je na het lezen van de Privacy Statement vragen hebt over de inhoud of uitvoering of indien je klachten hierover hebt, dan kun je ons bereiken via:

       https://www.vioddoetinchem.nl

       Sportpark Dichteren

       Sicco Mansholtweg 2
       7007 LJ Doetinchem
      
       info@vioddoetinchem.nl

  Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

   

  Persoonsgegevens
  vv VIOD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens aan, die wij verwerken:

  • Voornamen, roepnaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum/geslacht: t.b.v. een correcte indeling in teams (leeftijd; meiden/vrouwen/gemengd)
  • Communicatiegegevens als telefoon en e-mail adres
  • Financiële gegevens als IBAN rekeningnummer, betaalwijze, machtiging, contributie
  • Sportieve gegevens als team en soort lidmaatschap
  • Overige gegevens als VOG, meedoen-arrangement.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
  vv VIOD verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je lidmaatschap te kunnen verwerken en aan te kunnen melden bij de KNVB.
   Bij je aanmelding ben je daarmee akkoord gegaan.
  • Organisatie en communicatie rondom teamindelingen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten

  Bewaartermijnen
  vv VIOD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren en aan de (wettelijke) verplichtingen te voldoen waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen met derden
  vv VIOD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vv VIOD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vv VIOD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lidmaatschap@vioddoetinchem.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je te legitimeren.
  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  vv VIOD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  vv VIOD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie via lidmaatschap@vioddoetinchem.nl.

   

  Automatisering
  vv VIOD gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Sportlink Club
  • Website www.vioddoetinchem.nl
  • Cloudopslag in Europa: voor de opslag en back-up van gegevens van vv VIOD
  • De PC’s die vv VIOD gebruikt, bevatten alleen gelicenseerde software en geen lokale kopieën van persoonlijke gegevens.

   

  Website
  De website www.vioddoetinchem.nl wordt qua content beheerd door vv Viod. Bij het bezoeken van onze website kan vv VIOD gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of formulieren hebt ingevuld op de website. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert vv Viod je privacy, onder andere door naleving van de AVG en van toepassing zijnde gedragscodes.

  Dat betekent onder meer dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens zoals hiervoor aangegeven..

  Dat betekent ook dat vv VIOD de website van beveiliging voorziet, zowel voor de bezoeker als voor de beheerder.

  De website is gemaakt en wordt gehost door Sportlink Clubsites.

   

  Bijzondere gegevens en/of gevoelige gegevens
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vioddoetinchem.nl.

   

  Cookie beleid
  Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten "cookies". Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door de browser op je computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op je computer op te slaan.

  De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

  Je kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van je browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt er rekening mee dat wanneer je de cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

    

  Camerabeveiliging
  Op Sportpark Dichteren hangen beveiligingscamera’s, zowel binnen als buiten. Bij het betreden van Sportpark Dichteren wordt je hierop geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

  Er kan bij wedstrijden worden gefotografeerd en gefilmd. Bezoekers van Sportpark Dichteren geven bij betreden van het sportpark automatisch toestemming hiervoor.

  Persfotografen dienen zich altijd vooraf te melden bij de organisatie. Wij staan niet toe dat er gefotografeerd wordt voor uitingen in de media zonder onze toestemming.

  Zij kunnen zich niet beroepen op vergoedingen van foto’s die op het Sportpark zijn gemaakt, mocht vv VIOD deze foto’s willen gebruiken voor website of andere doelen.

  Indien blijkt dat gemaakte foto's op ons sportpark en gemaakte foto's van leden/vrijwilligers van VIOD te koop worden aangeboden, zal vv VIOD stappen ondernemen. De website berust op copyright, zowel op teksten als foto's en afbeeldingen. Gebruik daarvan dient ten allen tijde een toestemming voor moeten worden aangevraagd bij onze mediacommissie.

   

  Update 01-07-2019

  Aanvulling Sportlink website koppeling

  Privacyverklaring Website Sportlink Services B.V, Grasweg 61, 1031 HX, Amsterdam, publicatiedatum 25 mei 2018.

  Logboek en cookies

  Deze website verzamelt standaard internet logboek gegevens. Hieronder vallen jouw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende website-url’s. Om te zorgen voor een goed beheer van deze website, een zo makkelijk mogelijke navigatie en om jou gepersonaliseerde content aan te bieden, kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen). Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe je daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

  Gegevensverzameling

  Verder (dus naast de logboek en cookiegegevens die we verwerken) kun je als bezoeker zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website.

  We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers, tenzij je die zelf verstrekt hebt. Zo nodig zullen wij je expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bijzondere persoonsgegevens.

  Gebruik van gegevens

  Het kan zo zijn dat je persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van een brochure over een specifiek interessegebied. Gegevens die wij vragen zijn jouw naam, huidige functie, verenigingsnaam, e-mailadres, telefoonnummer. In die gevallen wordt de door jou opgegeven informatie gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan jou geleverde diensten aan jouw wensen aan te passen en te verbeteren. Als je die gegevens niet opgeeft, kunnen we je vraag of informatieverzoek niet opvolgen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegeven verder te verwerken om je in een later stadium van aanvullende informatie te voorzien, bijvoorbeeld over onze producten en diensten en om de gegevens die je verstrekt te bewaren en te onderhouden, zoals onder meer deze te vermeldingen op blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

  Jouw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
  Je mag ons altijd verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

  Bekendmaking gegevens aan derden

  Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken (bijvoorbeeld onze hostingpartij, of mailprovider) , dit elders in ons privacy statement wordt vermeld (cookies) of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij jouw toestemming.

  Verwerking persoonsgegevens

  Wij gebruiken Agile CRM Inc. ("Agile CRM", "AgileCRM" of AgileCRM.com) en ActiveCampaign en we vinden databeveiliging en jouw privacy erg belangrijk. Alle informatie die bij Agile CRM en/of ActiveCampaign is onder gebracht, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, website, bedrijfsnaam, social media aliassen, of andere informatie heeft als enige doel om onze bezoekers de best mogelijke ervaring en content op de website te bieden.

  We mailen informatie met betrekking tot onze diensten via e-mail naar contacten die hier mogelijk interesse in hebben. Contacten kunnen zich altijd uitschrijven voor deze e-mails via de opt-out link.

  Meer informatie over de security van de servers waar AgileCRM draait vind je in onderstaande links:

  Google security Compliance: https://cloud.google.com/security/compliance
  SOC_2016: https://cloud.google.com/files/Google_SOC3_2016.pdf
  ISO 27001: https://cloud.google.com/files/ISO27001_Digital_2016.pdf
  ISO 27017: https://cloud.google.com/files/ISO27017_Digital_2016.pdf
  ISO 27018: https://cloud.google.com/files/ISO27018_Digital_2016.pdf
  PCI DSS: https://cloud.google.com/security/compliance/pci-dss/

  De data van AgileCRM staan op Google en Amazon servers in Amerika. Deze partijen hebben zich aangesloten bij het Privacyshield, waardoor er goede waarborgen zijn getroffen voor deze verwerkingen buiten de EU. Ook ActiveCampaign is hierbij aangesloten.

  Blogs, fora, wiki’s en andere sociale media

  Deze website en ons support center kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee je de inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen "Sociale-mediatoepassingen"). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van jou aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

  Inzage in gegevens

  Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen of hun overige rechten als betrokkene willen uitoefenen, kunnen contact op nemen met ons via de contactpagina. In alle gevallen behandelen wij dergelijke verzoeken op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Bewaren van gegevens

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doelen en verwerkingen.

  Beveiliging van informatie

  Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een voldoende standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

  Wijzigingen in onze Privacyverklaring

  Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

  Bescherming van privacy van kinderen

  Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 16 of jonger te verzamelen of te bewaren.

  Vragen van bezoekers

  Mocht u vragen of klachten hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via de contactpagina. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.