• Leden van verdienste

   

  Deze lijst omvat 17 namen. Waarvan er enkelen zijn gepromoveerd tot erelid.
  Gezegd kan worden dat deze lijst veel meer gebaseerd is op (langdurige en intensieve) activiteiten voor de club buiten een bestuursfunctie dan op de lijst van ereleden.

   1964   Aad Zuidgeest

  Aad Zuidgeest was vakbondsman. Veel gevraagd voor verenigingsfuncties. Bij zijn overlijden in 2006 werd gememoreerd dat hij op enig moment liefst dertien bestuursfuncties bekleedde. In 1957 was hij bereid het voorzitterschap van VIOD over te nemen van Theo Gijsberts. Bij zijn benoeming tot voorzitter speelde VIOD 1 nog net 1e klasse KNVB afd. Gelderland, maar verbleef vanaf 1959  in  de 2e klasse. Bij zijn aantreden waren er een zeventigtal leden, aan het eind van het seizoen 104. Zijn laatste seizoen als voorzitter eindigde met 110 leden. Hij was zeer welbespraakt (o.a. voorzitter afd. vakbond KAB), maar had veel te weinig tijd beschikbaar voor de club. Hij heeft dan ook vooral het schip (mede) drijvend gehouden in een zeer moeilijke periode. Vanaf 1954 trok De Graafschap spelers (en supporters) weg en dreigde VIOD kopje onder te gaan. Tot overmaat van ramp werd VIOD in 1957 van "Klooster Sion" verjaagd. En kwam op De Hoop terecht.
  In 1964 werd Michel Verhagen bereid gevonden de club te gaan leiden. Een van diens eerste acties was het voorstel doen om Aad Zuidgeest te benoemen tot lid van verdienste. De eerste bij VIOD. Een bizar voorval deed zich voor in de zeventiger jaren toen de oud-voorzitter en lid van verdienste (!) een wedstrijd van VIOD 1 wilde bezoeken en bij de kassa werd gevraagd entree te betalen!!!! Hij draaide zich om en kwam nooit meer!

  Hij overleed 24 december 2006.

   

  1991    Theo Kaal

  Zie bij ereleden

   

  1993    Johan Span

  Vanaf het seizoen 1976-1977 was Johan Span officieel lid van VIOD. Hij werd jeugdleider (met name van D-teams) en bestuurslid vanaf 1977. Samen met Peter Clephas startte hij een veteranenteam op bij VIOD en was daar de keeper. Totdat een beenbreuk tot het einde van de voetbalcarrière leidde. Johan was als bestuurslid vooral verantwoordelijk voor "materialen" en gebouwen. In de tachtiger jaren raakte Johan betrokken bij de lagere seniorenteams. Begin negentiger jaren werd hij voorzitter van de CVTZ (commissie voor technische zaken) die zich voornamelijk bekommerde om het seniorenvoetbal. In 1993 trok hij zich terug als bestuurslid. Na 16 jaar. Hij was vele jaren leider van seniorenteams, met name het derde. Als verantwoordelijke voor materialen nam hij begin tachtiger jaren mede het initiatief voor een bemanning van het "ballenhok", een groep vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitgifte van allerlei (trainings)materialen. Een fenomeen dat heel lang stand hield: tot de verhuizing  naar sportpark Dichteren in 2004.

  Hij overleed 12 maart 2011.

  Zelfwerkzaamheid! Begin tachtiger jaren besluit VIOD verwarming in het gebouw uit 1967 te koppelen aan de nieuwbouw uit de zeventiger jaren. Tot dan was er GEEN verwarming in wat door het leven ging als "De oudbouw". Jeugdleiders steken een helpend handje uit.

   

  1996     Tonnie Kock

  Tonnie Kock is lid van VIOD vanaf 1977. Hij heeft nooit als speler de club gediend. Aanvankelijk was hij pupillenleider (samen met Rob Leonards). Vervolgens kwam hij in 1981 in de Jeugdcommissie, aanvankelijk als pupillensecretaris en na twee jaar als voorzitter van die commissie. Die functie zou hij maar liefst 12 jaar bekleden. Deel uitmakend van een bijzonder hecht TEAM. Sturend, zeer deskundig, gedreven en clubminded. Enkele malen maakte hij deel uit van het bestuur als afgevaardigde van "de jeugd".

  Rob Leonards en Tonnie Kock. Zeer vaak opererend als een hecht team. Aanvankelijk in de (pupillen)begeleiding (zie foto onder), later als teamlid van de Jeugdcommissie en de Vrijwilligerscommissie.

  De voorzitter van de Jeugdcommissie reikt de beker uit aan de trotse winnaars van de (vele jaren traditionele) Nieuwjaarswedstrijd tussen pupillen- en juniorenleiders.

   

  Na zijn afscheid van de jeugdcommissie trad hij toe tot de Technische Commissie (Technisch Beleidsplan) en was van 2005 tot 2010 Manager Vrijwilligerszaken.

  Bijzonder dat hij in het seizoen 1983-1984 samen met Wim Seegers elke woensdagmiddag op sportpark De Hoop (goed bezochte) activiteiten organiseerde voor de jongste jeugd. Tonnie Kock heeft in 2003 de zilveren VIOD-speld uitgereikt gekregen. De laatste jaren was hij (wekelijks) actief voor de vereniging als (jeugd)scheidsrechter.

   

  2003   Ben Alofs

  Ben Alofs is lid vanaf het seizoen 1967-1968. Een laatbloeier (nooit jeugdspeler) omdat zijn ouders studie belangrijker vonden dan voetbal. Ben was een seizoen of vijf jeugdleider (A en B). In 1978 werd hij de wedstrijdsecretaris junioren in de Jeugdcommissie. Bestuurslid werd hij vanaf 1983. In 1984 volgde hij Ton Rietveld op als secretaris en die functie bekleedde hij tot 1993. Vanaf toen was hij weer bestuurslid tot 2003. In totaal is hij dus 20 jaar bestuurslid geweest. Na de periode als secretaris heeft hij steeds vooral de zorg betreffende gebouwen, lichtinstallaties en terreinen gehad. Onder zijn verantwoording kwamen er noodgebouwen op De Hoop (in 1996) en op sportpark Dichteren (in 2000). Ben maakte zes verschillende voorzitters mee. Hij was topper in de oud-papieraktie (de nummer 1 met meer dan 70 ton!) en nam een fors aandeel in de obligatielening van 1984.  Ben werd in 1993 lid van de Commissie VOEL (VIOD Op Een Locatie) samen met John Brands, Theo Kaal en Frans Steentjes. Ook was hij voorzitter van de Bouwcommissie, die de bouw op Dichteren begeleidde. Dit werd de ploeg van het jaar 2005. In 1996 werd Ben uitgeroepen tot VIOD Man van het Jaar. De laatste jaren op sportpark De Hoop en het eerste jaar op Dichteren was hij (met Theo Kock) wekelijks tientallen uren druk met vele zaken rond terreinen en gebouwen. In 2006 kwam er een abrupt einde aan de inzet van Ben voor VIOD.

  In 2005 bij de opening van Sportpark Dichteren kreeg Ben Alofs de zilveren bondsspeld van de KNVB uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor VIOD.

  Namens de KNVB reikt Johan Dollekamp de oorkonde uit aan Ben Alofs. Ceremoniemeester Vidal Horjus ziet dat het goed is.

  Ben Alofs en Fien Peeters geven acte de presence.

   

  2004  Ruud Oude Luttikhuis

  Zie bij ereleden

   

  2004   Theo Kock

  Vanaf het seizoen 1986-1987 was Theo Kock betrokken bij VIOD. Aanvankelijk vooral als leider bij de pupillen. Na zeven jaar ging hij zich bezig houden met PR binnen de club. Aanvankelijk het binnenhalen van advertenties voor het clubblad (verdubbeling), later ook voor VIOD-INFO, wedstrijdjournaal (1e elftal) en vooral reclameborden. Bij zijn aantreden hingen er op De Hoop zes, op het hoogtepunt op Dichteren 103! Tussen 1993 en 1996 was Theo betrokken bij het basisvoetbal dat zich afspeelde in de gymzaal aan de Ottawastraat.

  Theo tijdens een zaalvoetbaltoernooi in de weer met de allerkleinsten bij VIOD.

  In 1994 nam Theo de zorg voor de supportersclub over van Theo Raben. Daar hoorde ook het organiseren van bingoavonden en lotenverkoop bij thuiswedstrijden van het eerste bij. Rond de eeuwwisseling was hij met Laurens Nijland en Robert-Jan Klunder de grondlegger van de "VIOD Supportersclub" in zijn huidige vorm. In 1998 werd Theo Kock gekozen tot VIOD Man van het Jaar en was hij de (voetbal)kandidaat in de verkiezing van de "Gelderse Vrijwilliger van het jaar".

  Dat jaar staat in VIOD-visie zijn veelomvattende taakomschrijving: alle vormen van sponsoring, distributie VIOD-visie, informatiebord buiten, lichtkrant buiten, aanplakbiljetten, supportersvereniging, donateurs.

  In 2005 kreeg hij de waarderingsspeld van de KNVB voor zijn grote verdiensten voor de club

  Vanaf 2001 was Theo met Ben Alofs bijzonder actief rond het onderhoud van gebouwen en de verzorging van de velden. Heel veel werk hadden ze met de ombouw van enkele units tot (nood)kleedkamers op sportpark De Hoop in 1996 en later ook de inrichting van het (tijdelijke) gebouwtje op sportpark Dichteren in 2000. Met steeds in het achterhoofd dat het allemaal zo min mogelijk mocht kosten! Sterker nog: dat de club er aan kon overhouden! Theo Kock was bestuurslid Algemene Zaken in de seizoenen 2003 tot 2005. In 2003 was hij de verantwoordelijke man voor de afwikkeling van de jubileumverloting. Theo was lid van de Bouwcommissie die de bouw op Dichteren begeleidde in 2004-2005. De VIOD Ploeg van het jaar 2005. In 2006 kwam er een abrupt einde aan zijn inzet voor de club.
   
  Hij overleed 16 mei 2022
   

  2004 en 2009   Theo Kremer

  Theo Kremer werd twee keer benoemd tot lid van verdienste. In 2004 was John Brands de voorzitter die Theo tot lid van verdienste promoveerde, in 2009 deed Jans Speulman dat opnieuw.

  2007   Peter van Gijzen

  Peter van Gijzen trad in het najaar van 2001 aan als tweede penningmeester van de club. Zijn (tijdelijke) voorganger Wim Eimers hield zich vanaf dat moment alleen nog bezig met zaken betreffende de realisatie van sportpark Dichteren. Een jaar later werd Peter van Gijzen officieel de penningmeester van VIOD. Hij kreeg te maken met de verhuizing van De Hoop naar Dichteren en met onstuimige groeistuipen van de club begin van de eeuw. In 2005 bezette hij in de nieuwe verenigingsstructuur aanvankelijk tevens de post van manager financiële zaken. In 2006 trad hij officieel terug, maar bleef bij gebrek aan een opvolger nog een jaar "waarnemend". In mei 2007 volgde Erno Hannink hem op als penningmeester. Peter van Gijzen wordt dan benoemd tot lid van verdienste van de club. In mei 2008 trad hij af als manager financiële zaken en werd opgevolgd door Johan Temmink.

  De penningmeester ziet vele gasten komen tijdens de jubileumreceptie in 2003.

   

  2007    August van Onna

  August van Onna is (senioren)lid vanaf 1959, maar speelde daarvoor ook twee jaar in de jeugd. Met voorzitter Michel Verhagen was hij de eerste uit eigen gelederen die een trainersdiploma behaalde (D en C). Voor de club! Hij was jeugdtrainer van nagenoeg alle leeftijdsgroepen, maar ook (hoofd)trainer senioren tussen 1969 en 1977. Hij bracht de club vanuit de 2e klasse afd. Gelderland naar de 4e klasse KNVB. Was als hoofdtrainer actief betrokken bij de jeugdtraining en zorgde in 1972 voor VIOD’s eerste "Trainingsplan". Hij ging na 1977 weer terug naar de jeugd en bleef trainen tot 1992. Bracht samen met Joop Steentjes vanaf midden 80er jaren nieuwe structuur in de trainingsbegeleiding. August van Onna "stond (mede) aan de wieg" van VIOD-visie, VIOD INFO, Oud-papieraktie (zelf met ruim 60 ton de nr. 2 aller tijden). Hij was redacteur van het clubblad, maar ook degene die binnen de club nagenoeg alle stencilwerk op zich nam. Hij nam het voortouw bij het uitbrengen van jubileumboeken bij het 50- en 60-jarig jubileum van de club. Hij was jeugdsecretaris van 1967 tot 1970, lid van de Jeugdcommissie (voor technische zaken) en in die hoedanigheid tevens bestuurslid van 1977 tot 1981. Vanaf 1988 tot 1995 (start district Oost) was hij de penningmeester van het pupillendistrict "IJsselstreek" van de KNVB afd. Gelderland.

  Voorzitter Reunie-commissie

  In 1978, bij het gouden jubileum van de club, kreeg August de bronzen waarderingsspeld van de KNVB.

  Hij staat al vele jaren op de rol als clubarchivaris. En is (ook als AOW-er) te porren voor hand- en spandiensten in het belang van de club.

  Was ooit in de dertiger jaren de rivaliteit tussen Wijnbergen (WVC) en Dichteren (TOP) groot, strijdbijlen zijn al lang begraven. Samen strijdend kom je verder. Het bewijs leveren deze heren, geboren en getogen in genoemde dorpen. Links Joop Steentjes, rechts August van Onna. Bij VIOD brachten ze samen de club vier klassen hoger. Hoger zelfs dan ooit tevoren. Niet alleen als hoofdtrainer van de club, ook als trainers/begeleiders van de jeugd wisten beiden de club naar hoge niveaus te leiden.

   

  2007   Joop Steentjes

  Joop Steentjes is lid van VIOD vanaf 1954. Hij speelde vier seizoenen in de jeugd en vervolgens in de (lagere) senioren. Pas vanaf 1969 - als 27-jarige - werd hij een serieuze selectiespeler. Hij ging zélf serieus trainen (nr. 1 trainingsbezoek) en ging zich inzetten voor de jeugd. Hij behaalde diverse (voetbal)diploma’s. Als speler maakte hij de opmars van VIOD mee uit de 2e klas afd. Gelderland naar de 4e klas KNVB. In 1977 - als 35-jarige - werd hij hoofdtrainer van de club en bracht VIOD in 1980 naar de 3e klasse KNVB.

  Spreker tijdens de receptie VIOD 75 jaar.

   

  Na vier jaar elders (’s Heerenberg en Terborg) keerde hij terug naar VIOD en gaf mede gestalte aan het Trainingsplan, waarmee het toen ver teruggezakte jeugdvoetbal tweede helft tachtiger jaren werd terug gebracht naar hoofdklasse-niveau.

  In 1991 trad hij terug als hoofdtrainer junioren, maar bleef zich actief bezig houden met het "technisch plaatje" als lid van de CVTZ. Twee keer werd hij gevraagd als "interim" op te treden bij het vertrek van een niet goed functionerende hoofdtrainer. Op het veld bleef hij tot zijn 65e actief als speler in het team dat 28 jaar deed over het afbouwen van carrières. Hij was een van de mensen die nagenoeg geen training misten en  was - wanneer nodig - bereid de training te leiden als de "echte" trainer zich afmeldde. Hij liet zich de laatste jaren ook nog strikken als (jeugd) scout van de KNVB.

  In 1979 kreeg Joop de zilveren VIOD-speld uitgereikt, in 1994 de gouden. In 2007 werd hij benoemd tot lid van verdienste. Niet onvermeld mag blijven dat hij regelmatig bereid was tijd te steken in het maken en/of repareren van materialen. Zeer betrokken toonde hij zich bij het beleid en volgde dat altijd kritisch, maar opbouwend.

  Laatbloeier en aanstormend jong talent eendrachtig samenwerkend in actie voor VIOD 1.

   

  2009   Jans Borkus

  Als moeder van een spelertje hielp Jans al zeer geregeld achter de bar. Gewoon spontaan (Fien) een handje helpen op piekmomenten. Op ledenlijsten komt haar naam dan niet voor, totdat midden negentiger jaren besloten werd ook vrijwilligers op te voeren als (verenigings)lid. Prompt werd VIOD een flink grotere vereniging. Toen Jans Borkus in de zomer van 2000 de verantwoordelijkheid voor de kantine op zich nam, als opvolger van Gerard Klunder, werd ze gesteund door Ria Hendriksen en Annie Ratering. Aanvankelijk wilde ze in die functie van voorzitter van de kantinecommissie geen lid van het bestuur zijn, maar werd dat toch. Zo zijn de regels!
  Dit trio ging zeer ambitieus en enthousiast te werk. Ze waren de verantwoordelijken voor de kantine in de laatste jaren op De Hoop. In 2003 kwam er een kink in de kabel, maar bleef Jans in functie. Ze werd gekozen tot VIOD-Vrouw van het jaar 2003.

  Bezetting achter de bar op sportpark De Hoop:

  Theo Berendsen
  Jans Borkus
  Margot en Ria Hendriksen
  .

   

   

  Bestuurder tijdens receptie VIOD 75 jaar naast PR-man Frank Heck

  Ze maakte de overgang van De Hoop naar Dichteren mee en kreeg de volle medewerking van met name Theo Berendsen. Ze krijgt ook gedaan dat senioren- en oudere jeugdleden in de weekends verplicht werden kantinediensten te draaien. In 2005 trad ze af als bestuurslid toen het bestuur werd ingekrompen en er managers werden aangesteld. Ze bleef wel de verantwoordelijke voor het kantinegebeuren. In 2009 zette ze een punt achter alle activiteiten voor de club en werd benoemd tot lid van verdienste.

  Ze overleed 9 oktober 2015.

  2009    Gert Meyer

   

  Gert Meyer staat vanaf het seizoen 1993-1994 als lid van VIOD geregistreerd, maar staat in de VIOD-visie al als leider van het tweede elftal voor het seizoen 1992-1993 genoteerd. Hij was onder trainer Cees Bakker de opvolger van Theo Roelofs als leider bij het eerste elftal. Hij bleef fungeren als leider van VIOD 1 tot het kampioenschap in 2000 onder trainer Jo van Huet. In 2000 werd hij de voorzitter van de CVTZ en in die functie bestuurslid. In 2005 volgde hij Ruud Oude Luttikhuis op als secretaris en bleef dat tot 2008. Gert trad toen officieel af, maar fungeerde vervolgens nog wel een jaar als waarnemend secretaris.

   

  Als leider van het vlaggenschip in actie

   

  De voorzitter van de CVTZ reikt de bloemen uit aan Jan Eltink (600e officiele wedstrijd april 2003).

   

  November 2003 is Frans Heebing toe aan zijn 700e officiële (senioren)wedstrijd.

  In 1997 werd Gert Meyer uitgeroepen tot VIOD Man van het Jaar. In 2009 werd hij benoemd tot lid van verdienste. De jaren daarna bleef hij nog actief rond het eerste elftal van de club.

   

  2010    Frans Heebing

   

  Bescheidenheid is de oorzaak dat Frans Heebing bij VIOD nooit een bestuursfunctie heeft bekleed. Regelmatig is hij gevraagd, maar steeds weer volgde een nee. Dat was niet het geval als hij gevraagd werd een team te begeleiden. Ontelbaar zijn de jeugd-teams die hem als leider en/of als trainer hadden. Het niveau vond hij nooit het belangrijkst, wel het spelplezier. Zo’n 15 jaar maakte hij deel uit van de redactie van VIOD-visie.

  Rots in de brandingTopscorer en toch... Liever achterin dan in de spits!!!!

   

   

  Ook als seniorenleider, tevens speler, was hij vele jaren actief. Van 2000 tot 2005 was hij lid van de Technische Commissie van VIOD. Hij wordt enkele keren genoemd als lid van een "Strafcommissie’’, een fenomeen dat vaak wenselijk was, maar doorgaans niet echt van de grond kwam. Hij was de eerste bij VIOD die 500 officiële seniorenwedstrijden speelde; en vervolgens 600, 700 en 800. Het is niet ondenkbaar dat hij nooit meer wordt overtroffen. Ook als doelpuntenmaker was hij een topper. Niet alleen in het eerste (65 keer / 3e "aller tijden"), maar nog meer in lagere teams.

   

   

  Een passend bloemetje bij een mijlpaal, uitgereikt door de leider van het team.

   

  Frans Heebing was zeer geregeld actief wanneer gevraagd klussen voor de club te doen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de bouw van het clubhuis in 1972. Altijd heeft hij voor VIOD een clubje "oudjes" bijeen willen brengen om (zoals bij zo veel clubs wel gebeurt) wekelijks karweitjes te doen. Dat lukte hem in 2013. Het "oud goud" van VIOD werd aangeboord.

   

   

  Voorzitter Jans Speulman reikt Frans Heebing de oorkonde uit bij zijn benoeming tot lid van verdienste van VIOD in 2010.

   

  2014    Jo Weijers

  Als voetballer verdiende Jo Weijers zijn sporen bij v.v. Kilder, als vader van drie zonen liet hij veel sporen na bij VIOD. Vanaf 1988 was hij jeugdtrainer. Beginnend bij E1. Hij trainde diverse pupillenteams en later  ook junioren. Het seizoen 90/91 traint hij D1 met Madelon Nolsen (later Jong Oranje), Hairon Dorjee (later PSV 2e jaars A), David Sars (De Graafschap 1e jaars C) en eindigde als beste ploeg van IJsselstreek in de hoofdklasse. Jo werd een jaar later zonder deze toppers met C2 toch weer tweede!!!! Maar stopte toen als (jeugd)trainer!

  November 2009 de 800e officiële! De secretaris neemt waarVier leden van verdienste op een rij. Is dat nou toeval of niet?

   

  Geleidelijk ging hij op diverse terreinen meer voor de club betekenen, met name bij de organisatie van sportdagen en toernooien.

  In 2004 raakte Jo betrokken bij het clubblad VIOD-visie en zou dat drie jaargangen volhouden. Ook in de organisatie van de viering van het 75-jarig bestaan had hij een groot aandeel. Zo zette hij met de organisatie van een sponsorloop het slotakkoord van de jubileumviering.

  In 2005 na de verhuizing naar sportpark Dichteren werd Jo Weijers in de nieuwe verenigingsstructuur gevraagd als bestuurslid Technische Zaken. Hij zou die functie vier jaar bekleden. Aansluitend werd hij secretaris in een minimaal bemand bestuur. Vanaf 1 februari werd hij behalve secretaris ook waarnemend voorzitter en waarnemend bestuurslid Algemene Zaken. In mei 2012 kon hij het voorzitterschap overdragen aan Anton Seggelinck. In het najaar van 2013 trad hij ook af als secretaris. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2014 werd hij gehuldigd als nieuw lid van verdienste van de club.

   


  Het ontvangstcomité. Bij de receptie VIOD 75 jaar op 29 augustus 2003. Links Jo Weijers, rechts Theo Kock.

   

  2017    Johan Temmink


  D1 kampioen seizoen 2003-2004

  Heel veel zaken in het leven verlopen in golfbewegingen. Op 18 september 2017 werd Johan benoemd tot lid van verdienste. Niet voor meer dan 25 jaar constant ijveren voor de club, maar vooral voor twee torenhoge golfbewegingen. Aanvankelijk was hij de vader met drie zonen die een aardig balletje trappen. Actief dus in de begeleiding. Zoals zo veel vaders en ook moeders. Na mooie en succesvolle jaren met een heel hechte jeugdcommissie komt Viod(jeugd) begin negentiger jaren in zwaar weer.
  Dan laat Johan zich strikken voor een plek in die commissie en is daar acht jaar lang de gedreven jeugdsecretaris.


  Uniforme kleding voor alle leiders

  Van 1994 tot 2002. Het zijn de jaren dat de nieuwe wijk Dichteren uit de grond wordt gestampt. Er komt een grote toeloop van vooral jeugdleden. Het is ook de periode waarin de Viod-begeleiding in uniforme kleding wordt gestoken.


  De cijfers moeten kloppen!

  Na een zestal jaren waarin Johan wat afstand nam maar wel betrokken blijft komt de tweede hoge golf: in 2008 werd hij in de "nieuwe structuur" manager financiële zaken en zou dat vier seizoenen blijven. Twee jaar als ondersteuner van de penningmeester, twee jaar als enige financiële man. Twee jaar zit de club zonder een "echte" penningmeester. Het wordt een soort puinruimen, want de club is zwaar in de schulden geraakt. Johan bleef verantwoordelijk voor de financiën tot 2015. Hij bracht inkomsten en uitgaven in evenwicht en schuwde daarbij (december 2008) het middel van contributieverhoging met terugwerkende kracht niet. Tussen aan- en aftreden van deze schatbewaarder steeg het Eigen Vermogen van de club van min 77 mille naar min 7. Twee seizoenen later schreef zijn opvolger zwarte cijfers. Johan was ook nog een van de drijvende krachten achter de realisatie van kunstgras op sportpark Dichteren in 2013. Vanaf 2017 is hij toch weer actief voor de club. Nu als bestuurslid van SESD. De derde hoge golf?

  Benoeming tot lid van verdienste

   

  2023 Paul Ratering

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari jl. is Paul Ratering - op voordracht van de ledenvergadering - door het bestuur van VIOD benoemd tot Lid van Verdienste.

  Paul is in 1976 begonnen als vrijwilliger bij VIOD Gymnastiek om vervolgens in 1992 zijn opwachting te maken bij de voetbaltak. In de jaren die volgde, heeft Paul diverse functies bekleed.

  Hij was o.a. jeugdtrainer, jeugdleider, pupillensecretaris (8 jaar), wedstrijdsecretaris senioren (9 jaar), maakte onderdeel uit van het renovatie-team van Sportpark De Hoop, verzorgde het kledingbeheer van VIOD-1 en was 10 jaar lang leider van VIOD-1.

  Ook helpt Paul geregeld in de kantine en ontvangt hij op gepaste wijze bezoekende teams op ons sportpark. Tenslotte maakt Paul ook nog eens drie dagen per week onderdeel uit van het SESD-onderhoudsteam.

  Al met al kun je wel stellen dat Paul meer dan verdiend is benoemd tot Lid van Verdienste van VIOD. Wij feliciteren Paul van harte met deze welverdiende benoeming!

  2024

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari jl. heeft VIOD aangekondigd dat Frans van Kessel is benoemd tot Lid van Verdienste. Deze eervolle titel is toegekend aan Frans als erkenning voor zijn toewijding en langdurige inzet voor de club sinds zijn start in 1975.

  Gedurende bijna vijf decennia heeft Frans van Kessel een enorme bijdrage geleverd aan VIOD in diverse functies en taken. Zijn betrokkenheid bij de club is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling en het welzijn van de vereniging.

  Enkele van de belangrijkste activiteiten en functies die Frans van Kessel heeft vervuld bij VIOD opgesomd: 656 officiële senioren wedstrijden als speler, trainer en begeleider pupillenteams, redactie VIOD-visie, secretaris jeugdcommissie, manager facilitaire zaken, bestuurslid (secretaris) van VIOD en waarnemend (duo)voorzitter, bestuur Supportersvereniging, bestuurslid SESD, verzorgt de facturering voor de sponsoring, organisator van de sponsorloop in 1988 en clubarchivaris.

  De benoeming van Frans van Kessel tot Lid van Verdienste is een eerbetoon aan zijn toewijding en inzet voor VIOD. De club kijkt ernaar uit om samen met Frans nog vele successen te vieren en te bouwen aan een mooie toekomst.

   

  Ter afsluiting een lijstje van mensen die heel veel voor de club betekenden, maar niet werden voorgedragen voor de hoogste eer.

  1. Uiteraard Michel Verhagen. Hij was maar kort voorzitter. Van september 1964 tot 31 maart 1968, toen hij plotseling overleed. Slechts 42 jaar oud. Hij bracht nieuw elan in een ingedutte club. Hij - kort betaald voetballer - behaalde het trainersdiploma om zijn club optimaal van dienst te kunnen zijn. Heeft daar overigens nauwelijks gebruik van gemaakt

  Michel Verhagen bij de (her)opening van sportpark De Hoop in 1967.
  Naast hem erelid Van Raay.

   

   

  Als wisselspeler tijdens de kampioenswedstrijd op 22 mei 1967.

  2. Jan Hogenkamp was één van het trio dat VIOD door de bijna fatale vijftiger jaren loodste. Vele jaren was Jan de elftalleider van VIOD 1. Hij was vele seizoenen ook lid van de elftalcommissie. Een commissie die doorgaans bijeen kwam in het kantoor van Klompenfabriek Hogenkamp. Jan was bestuurslid van 1959 (maar mogelijk ook vanaf 1958) tot 1968. Na het overlijden van Michel Verhagen was hij het zeer oneens met de nieuw te varen koers. En vertrok. Maar keerde toch later nog kort terug als wedstrijdsecretaris senioren.

  Links aangeschoven achter de bestuurstafel Jan Hogenkamp bij de receptie b.g.v. het kampioenschap van VIOD 1 in 1971.

   

  Een hoogtepunt als leider van VIOD 1 beleefde Jan Hogenkamp op 22 mei 1967 toen VIOD kampioen werd in de 2e klasse afd. Gelderland.

   

  3. Theo Hebing en Frans Bleumer. Bestuursleden vanaf 1968, na het overlijden van Michel Verhagen. Theo was 11 jaar penningmeester en Frans 12 jaar secretaris. Met Wim Kuster al die tijd als voorzitter. Het zijn record-periodes. Records van deze functionarissen, maar ook een recordperiode van een Dagelijks Bestuur.

  Van links naar rechts Theo Hebing, Frans Bleumer en Wim Kuster worden door oud-lid Hein Meurs gefeliciteerd met de op 4 april 1976 bereikte promotie naar de 4e klasse KNVB.

  Theo Hebing overleed 18 mei 2016.

  Frans Bleumer overleed 16 maart 2020.